12 Ekim 1919 Pazar

Mustafa Kemal, Harbiye Bakanı Cemal Paşa’dan, Askerî Nigehban Cemiyeti’nin “kökünden sökülüp atılmasını”, mensuplarının cezalandırılmasını istedi. 23 Eylül tarihli dernek bildirisinin ordu içinde huzursuzluğa sebep olduğunu bildiren Mustafa Kemal, dernek mensuplarının ahlaksızlıkları, hırsızlıkları ne­deniyle evvelce ordudan çıkarılmış, emekliye ayrılmış kişiler olduğunu ileri sürdü. Cevap: 14 “Bu kesin olarak kararlaştırılmıştır”. Mustafa Kemal, Cemal Paşa’ya Aydın Cephesi ile ilgilendiklerini bildirerek bu cepheyi düzene sokmak için Refet Bey’in resmî olmayan biçimde görevlendirilmesini, 12. Kolordu Kumandanlığına yurtsever bir kişinin atan­masını, Ali Fuat Paşa’nın resmî olmayan bir durumda bırakılması halinde 20. Kolordu Kumandanlığına aynı nitelikte birinin atanmasını istedi. Mustafa Kemal, Süleyman Nazif in bir telgrafına verdiği cevapta, Eski­şehir Mutasarrıfı Hilmi Bey’i öldürenlerle (4 Eylül’de öldürülmüştü) hiç bir il­gilerinin bulunmadığını, Kuvayı Milliye olarak caninin bulunmasında Hükümet’e yardımcı olacaklarını ve olaydan üzüntü duyduğunu bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 164)

Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Paşa, Edirne’den Mustafa Kemal’e '“gönderdiği raporda, dün istenen bazı konularda görüşlerim bildirdi. İlin en küçük parçasına kadar yayılmış olan teşkilatın genişletilmesine çalışıldığını, tümen komutanlarının güvenilir kişiler olduğunu, seçimlerde istenen sonucun elde edilmesi için çalışıldığını bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 165)


İngiliz işgali altındaki Antep’te, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bir şubesi açıldı. Antep, 29 Ekim’de Fransızlar tarafından işgal edile­cek, şehir halkı Fransızlara karşı çok sert bir mücadele yürütecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 165)


Amiral Bristol başkanlığındaki İzmir Yunan Zulümlerini İnceleme Komisyonu’nun raporu: Ateşkes’ten sonra İzmir ve çevresinde Hıristiyanların durumu memnunluk verici idi. Yunan işgali bir zapt, istila ve Haçlı Seferi halini almış­tır. Olaylardan Yunan Kumandanlığı sorumludur. Adî suçluların kaçarak silahlanmasını önleyemeyen Osmanlı memurlarının da olaylarda sorumluluğu vardır. İleri hareket esnasında akan kanlardan Yunan Hükümeti sorumludur. Menemen’de Türklere katliam uygulanmıştır. İç Anadolu ile ticarî işlemler bütünüyle durmuştur. Eski eşkiya çetelerinin mensuplarıyla birlikte hareket eden Türk millî hareketi reislerinin, kendilerine bağlı kuvvetlerin bazen akın yapmalarına engel olacak nüfuzları yoktur. Millî hareket reisleriyle birlikte, on­lar üzerinde hiç bir nüfuzu olmayan Türk Hükümeti de sorumludur. Ameri­ka adına Amiral Bristol, Fransa adına General Bonost, İngiltere adına General Hare, İtalya adına General Daloliyo’nun imzalarını taşıyan raporun sonuç bölümünde, işgalin ilhak niteliğine dönüştüğü, işgal devam ettikçe asayişi getirmenin mümkün olmadığı, amaç asayiş ise işgalin Müttefik askerlerince ya­pılması gerektiği, ilhakın nüfus açısından milliyetler ilkesine ters düşeceği anla­tıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 165)


Kürt Kulübü üyeleri, İçişleri Bakanı’nı ziyaret ederek seçimlere katılma konu­sunda uzun bir görüşme yaptılar; taşrada kapatılmış şubelerinin açılmasını is­tediler.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 165)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG