top of page

15 Ekim 1919 Çarşamba

Mebuslar Meclisi için İstanbul’da seçim yapılmaya başlandı. İki dereceli se­çimlerin bu aşamasında ikinci seçmenler belirleniyor. İstanbul seçimleri 18 Aralık’ta yapılacak ve Mebuslar Meclisi 12 Ocak 192o’de açılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 171)


Bahriye Bakanı Salih Paşa ve yanındakiler, Amasya’da Temsil Kurulu’yla görüşmelerde bulunmak üzere, Altay gemisi ile Samsun yönüne hareket etti­ler. Amasya’da 22 Haziran’da protokoller imzalanacak ve Salih Paşa 24’te dönecektir. Temsil Kurulü, Salih Paşa ile görüşmek üzere Mustafa Kemal’le Rauf ve Bekir Sami Beyleri görevlendirdi. , İstanbul’la Temsil Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere Vasıf Bey’in gönderilmesi karar­laştırıldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 171)


Temsil Kurulu, askerî, mülkî makamlar, dernek şubeleri ve basma yaptığı /açıklamada Aydın Cephesi’ndeki millî müfrezelerden başka silahlı bir faaliyeti olmadığını bildirdi; çete tabirini kullanan bazı kişilerin kendilerini yasal teşki­latın bir parçası gibi gösteremeyeceklerini belirtti.Temsil Kurulu’nun diğer kararları: Millî Hareket’e karşı olmalarından ötürü tutuklu olanlar varsa adliyeye teslimleri; Erzurum’da ser­best bırakılan Trabzon Valisi Galip Bey’in azlolunduğu tebliğinin Cemal Pa­şa’dan rica edilmesi; Millî Hareket aleyhine yazı yazan Adana’daki Ferda Ga- zetesi’nin postanelerde alıkonulması, Eskişehir ve Bilecik Mutasarrıflıklarına uygun birer kişinin atanması konusunun Cemal Paşa’ya yazılması; İstanbul’da basın temsilcilerinden kurulmuş olan Millî Grup hakkında Miralay İsmet Bey’den bilgi sorulması; Adapazarı’ndaki kışkırtmaların bertaraf edilmesi için bildirim yapılması..


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 171)


Müttefikler, Batı Trakya’da ortak bir hükümet kurdular. Fransızların himaye­sinde “Batı Trakya Hükümeti” adıyla kurulan yönetimin merkezi Gümülci- ne’nin Hemetli Köyü. 9 Türk bakandan kurulu hükümete Tevfik Peşdereli başkanlık ediyor. 14 Mayıs’ta ikinci seçmenler arasında yapılan bir oylamada Musevî ve Bulgar temsilcileriyle bir Türk temsilcinin Fransız idaresini isteme­sine karşılık, Yunan ve diğer Türk temsilciler Yunan idaresini seçmişti, ancak bu durum büyük bir mitingle protesto edilerek büyük devletlerden Yunan ida­resine son verilmesi istenmişti. Batı Trakya Hükümeti, 23 Mayıs 1920’de Yu­nanlıların bütün Batı Trakya’yı işgallerine kadar sürecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 171)


Ankara Vali Vekili Yahya Galip Bey, İstanbul’un Ziya Paşa’yı Ankara Valiliği­ne tayin etmesi üzerine “Almyazımızı gelişigüzel valilere bırakamayız. İstanbul’un gönderdiği valileri kabul etmeyeceğiz. Serbestçe çalışabilmek için Mus­tafa Kemal gibi resmî görevimden istifa ediyorum” dedi. Durumu Mustafa Ke­mal’e bildirdi. Defterdar Galip Bey’in bu tutumu Hükümet’in tepkisine sebep olacak, Cemal Paşa Mustafa Kemal’den bu tutuma engel olmasını isteyecek, Mustafa Kemal de Ankara Valiliği sorununu Hükümet’le AnkaralIların kendi aralarında çözmelerini isteyecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 171)


Mustafa Kemal, Fransız yan resmî Le Temps Gazetesi’ne verdiği demeçte, Millî Teşkilat’ın bir parti olmadığını, Meclis güven içinde çalışmaya başlayın­caya kadar görevine devam edeceğini, Hükümet’in İdarî işlerine karışmadıklarını, Ermeni ülkesini Osmanlı sınırlan dışında görmek istediklerini söyledi. “Yabancı yardımı olmaksızın yaşayabilecek misiniz?” sorusuna, Kongre karan- nın 7. maddesini okuyarak karşılık verdi (İstila amacı taşımayan, milletin hak­larına saygılı bir devletin yardımlannın kabul edileceği)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 171)


Hindistan Genel Valisi’nin bildirdiğine göre Delhi, Burma, Assam’daki halk, Türkiye lehine tahrik ediliyor. Hindistan şehirlerinde Türkiye’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü lehinde gösteriler yapılıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 172)


Velit Ebüzziya, Mustafa Kemal’e, kendisiyle görüşmek üzere Sivas’a gelmek isteyen gazeteci ve diğer kişilerin adlarını bildirdi: Rauf Ahmet (İstiklal), Ferit (îfham), Nebizade Hamdi (Türk Dünyası), Ahmet Saki (Ati), Necmettin Sadık (Akşam), Ahmet Emin (Vakit), Velit (Tasviri Efkâr), Eski Sıhhiye Müdürü Ad­nan, Osmanlı Bankası Meclis üyelerinden Halit, Harbiye Nezareti eski Müste­şarı Miralay İsmet, Tedrisat-ı Âliye Müdürü Selahattin, Yusuf Akçora. Musta­fa Kemal, İsmet Bey’den bu kişiler hakkında bilgi istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 172)


Şam’daki İngiliz binbaşı Cleyton’dan Kahire Siyasi Temsilciliği’ne rapor: Fransızlara karşı olan Araplar, Mustafa Kemal ve Türklere yaklaşıyor; Şam’daki Türk propagandası arttı. Hicaz’da bütün orta ve aşağı sınıftan, halk Türklerden yana... Raporda, Mustafa Kemal’in Halep’te dağıttığı belirtilen bildirinin çevirisi de yer aldı. Bildiride: ‘Yabancı yönetimine düşmemek için ölünceye kadar savaşacağız.’ deniyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 173)


İfham Gazetesi: Mustafa Kemal Paşa, herkesten evvel yaklaştığını gördüğü felaketi vaktiyle mühim bir raporla İttihat Hükumeti’ne bildirmiş. 10 Eylül 1918 tarihli raporu.

Türk Dünyası: Mustafa Kemal Paşa’nın 7.Ordu Kumandanı iken Enver Paşa’nın cinayetlerine karşı raporu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 174)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page