top of page

15 Haziran 1920 Salı

Padişah, İstanbul 1 Numaralı Divan-ı Harb-i Ôrfi'nin 6 Haziran tarihli idam kararlarını onayladı. Karara göre, idam hükmü, sanıklar ele geçirildiklerinde yüzlerine karşı da okunacak, haczedilen mallan, usulüne göre idare edilecek. İdam kararına çarptırılan kişiler şunlar: Albay İsmet, 3. Kolordu Kumandanı Selahattin, 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin, 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet, Abbas Hilmi, 56. Fırka Kumandanı Bekir Sami, Yozgat eski mebusu ve şimdi Bayındırlık Bakanı İsmail Fazıl, Erzurum Mebusu ve Meclis İkinci Başkanı Celalettin Arif, Amasya Mebusu ve Dışişleri Bakanı Bekir Sami, Antalya Mebusu Hamdullah Suphi, Maliye Bakanı Hakkı Behiç, İktisat Bakanı Mustafa Fehmi, Ankara Müftüsü Rıfat, İçişleri Bakanı Cami.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 84)


Venizelos, Londra'dan Atina'daki dışişleri bakanına gönderdiği gizli telgrafta, 22 Haziran'da başlayan Yunan genel saldınsı için İngiliz Başbakanı ile görüşmelerini anlattı: "L. George, İtalya'ya güvenilemeyeceğini söylüyor. Şartlan kabul ettirmek için Türkiye'ye askeri baskı yapacak gücümüzün olup olmadığını sordu. Tereddütsüz cevap verdim. Aynı şeyi dışişleri bakanına söylememi istedi. Kuvvet kullanırsak, Pontos ve Ermenistan'ı içine alan bir devlet kurulmasını, Türklerin İstanbul'dan uzaklaştırılmasını ve Yunanistan'ın Edremit kıyılarına kadar yayılmasını sağlayabiliriz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 84)


Amiral de Robeck'ten Curzon'a: Biz Türklerle savaşa başladık. Buna devam edecek miyiz? Yunanistan'ı derhal harekete geçirmek lazımdır. Bu şekilde milliyetçileri İzmit'ten uzaklaştırırız.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 84)


İkdam: Beynelmilel kadınlar kongresinde bir Türk kadını: Kıbrıslı Mustafa Paşa'nın kızı Azize Hanım.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 84)


Nutuk’tan/


Efendiler, Nurettin Paşa’dan bir daha telgraf almadık. Fakat, kendisi Diyarbakırlı Kâzım Paşa ile birlikte, 1920 yılının Haziran ayı ortalarında Ankara’ya geldi. Bizimle işbirliği etmeden önce, bazı konularda görüşümüzü anlamak istediğini söyledi.


Birincisi, Hilâfet ve saltanat makamı üzerindeki düşünce ve görüşümüz;


İkincisi, bolşeviklik konusundaki görüşümüz;


Üçüncüsü, İtilâf Devletleri’ne karşı, özellikle İngilizlere karşı da, savaşa karar verip vermediğimiz, konularıydı.


Görüşme, Ziraat Okulu’ndaki karargâhımızın bir odasında, gece yapıldı. Bu görüşme’de, Nurettin Paşa ile birlikte gelen Kâzım Paşa’dan başka Fevzi ve İsmet Paşa’lar da hazır bulunuyorlardı.


Nurettin Paşa, birinci, ikinci sorulara aldığı cevapları pek doyurucu bulmadı. Fakat, özellikle üçüncü sorunun cevabı, uzun ve hararetli tartışmalara yol açtı. Çünkü biz demiştik ki, gayemiz, millî şuurlarımız içinde toprak bütünlüğümüzü ve milletin bağımsızlığını tam olarak sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak kuvvet, kim ve ne olursa olsun, mutlaka çarpışır ve başarı kazanırız. Bu konudaki karar ve inancımız kesindir.


İşte Nurettin Paşa, bir türlü buna inanamıyor ve razı olamıyordu. Nihayet kendisine dedik ki: «Bu konuda görüşmeyi kabul etmekle, yeni görüşlere varmak ve kararlar almak söz konusu değildir.


Sen, bugüne kadar milletin iyice belirmiş ve kesinleşmiş olan inançlarına uyacaksın!» Ondan sonra, kendisine verebileceğimiz uygun bir görev üzerinde duruldu. Kendisinin, Konya valisi sivil görevi ve Konya Yöresi Komutanı ünvanıyla Yunan cephesinin güneyindeki bölgenin komutanı olmasını uygun gördük. Asıl Batı Cephesi için, komutan olarak 18 Haziran 1920’de Ali Fuat Paşa’yı görevlendirdik


Efendiler, o günlerde Yunan Cephesi’nde düşmanın bazı hazırlıklar yaptığı hissedildiğinden, cephede duyarlık arttı. Bu yüzden Nurettin Paşa’nın görevi kesinleşmeden ve kendisini görev yerine göndermeden, acele olarak Batı Cephesi’ne hareketim gerekti. Nurettin Paşa’nın görevlendirme işleminin tamamlanmasını Genel Kurmay Başkanı bulunan İsmet Paşa’ya bıraktım.


Gerçekten düşman, bütün cephe üzerinde taarruza geçmişti.


Bizim birliklerimiz geri çekiliyordu. Nurettin Paşa, cephedeki elverişsiz durumu anlayınca İsmet Paşa’ya görev kabul edebilmek için birtakım şartların, hükûmetçe karar altına alınması gereğinden söz etmiş. O şartlara göre, hükûmet memleketin yönetiminde ve önemli konularında esaslı ve kesin karar almadan önce Nurettin Paşa’nın düşünce ve onayını almak zorunda kalacaktır.


Çünkü, Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nde yer alan üyeler, Tevfik Paşa ve benzerleri gibi, olgun yaşta ve tecrübeli kimseler olmayıp, genç birtakım kimselermiş. İsmet Paşa, pek yadırgadığı bu zihniyet ve teklifi, derhal şifreyle bana bildirdi. Ben de Nurettin Paşa’nın, kendisine görev teklif ettiğim zaman söylemediği bu düşünceyi, genel durumda bunalım başgöstermesi üzerine ortaya atmış olmasını anlamlı buldum ve İsmet Paşa’ya verdiğim cevapta, kendisine görev verilmemesini emrettim. Nurettin Paşa’nın, Yunan taarruzu başladıktan iki gün sonra bana gönderdiği bir yazıda yazdıklarını dikkate değer bulmuştum. Arzu buyurursanız, bu yazıyı yüksek hey’etinize olduğu gibi okuyayım:


Ankara İstasyonu, 24.6.1920


Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı’na


Efendim Hazretleri,


Atanmış olduğum komutanlıktan ve valilikten uzaklaştırılma şekli ile görevden alınma durumunun bildirilme şeklini hakaret saydım.


Bir devlet adamı tarafından ileri sürülen vatanla ilgili bir düşünce ve görüşün tartışılmasına değil, dinlenilmesine bile değer ve önem verilmemesini ve ilgili Büyük Millet Meclisi’nin ve Hükûmeti’nin oylarını alıncaya kadar bile beklenmeyerek ve tahammül edilmeyerek veyahut belki de buna gerek görülmeyerek iki veya üç kişi gibi pek az üyenin düşünce ve istekleriyle bu yolda işlem yapılmasında bir sakınca görülmemesini ve bundan dolayı da memleketin, eğer yanılmıyorsam böyle bir anlayışla yönetilmesini millet ve memleket için tehlikeli saymakta olduğum ve işbirliğini yararlı göremediğim için, memleketim olan Bursa’da oturmak üzere, ilk trenle Ankara’dan ayrılacağımı bilginize sunar, veda ederim, Efendim Hazretleri.

Nurettin İbrahim


Efendiler, benim bu yazıya verdiğim cevap da aynen şuydu:


25.6.1920


Tümgeneral Nurettin Paşa’ya


İlgi: 24 Haziran 1920 tarihli yüksek tezkereleri.


Söz konusu edilen komutanlık ve valilik görevi, daha Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları’nca resmen zatıâlilerine verilmemiş ve tebliğ edilmemişti. Bu bakımdan ne atanmanız ne de ayrılmanız söz konusu değildir.


Yalnız, zâtıâlînize görev verilmesi düşünülmüş, bu konuda düşünce ve kararınız sorulmuştu. Atama durumu daha kesinleşmemiş olduğu bir sırada, Genelkurmay vasıtasıyla öğrenilen düşünce ve kanaatınızdaki kararsızlıklar üzerine, Hükûmet’çe, atanmanızdan vazgeçilmesine karar verildi.


Böyle bir kararı vermek için, zan buyurduğunuz gibi, durumun Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurulu’na sunulması, mevcut ve yürürlükteki kanunların gereklerinden değildir.


Bursa’ya giderek orada oturmanıza gelince, bağlı bulunduğunuz askerlik mesleği dolayısıyla, bu konuda Millî Savunma Bakanlığı yüksek katına usulünce başvurmanız gereği tebliğ olunur, efendim.


Büyük Millet Meclisi Başkanı

Mustafa Kemal


Nurettin Paşa, Bursa’ya değil Taşköprü’ye gitmiş ve uzun zaman orada kalmıştır. Bundan sonra da kendisine, yeniden birkaç durum dolayısıyla dokunacağız. O durumları da yeri geldikçe gerektiği kadar açıklayacağım.


(Bir seyahatte olduğum için bugünün gönderisini içime sinecek şekilde hazırlayamadım. Bu yüzden bugün o dönemi ve insanların içinde bulunduğu psikolojiyi güzel anlattığını düşündüğüm ‘Esir Şehrin İnsanları’ romanından bir bölüm paylaşmak istedim. Özürlerimi sunuyorum. İyi okumalar)


‘Hayır pek değil..’ Bir an durdu. Sonra cesaretle konuştu. ‘Çok değişmişsiniz kardeşim. Eskiden başka bir insandınız, şimdi başka bir insan olmuşsunuz. Biz Avrupa’da rahatça otururken, siz harp ettiniz.’


‘Yenilmiş çıkan bir harpte esir düşen bir subaya harp ettiğini hatırlatmamalı… Artık ne değeri var? Yenisine başladık. Harp etmek eskiden erkekçe bir işmiş. Şimdi insanca bir iş… Kadınlar bizden iyi dövüşüyorlar. Miting yapıldığı zaman burada olup Sultanahmet Meydanı’nı görmeliydiniz. Siyah çarşaflı bir kadın kalabalığı memleketin üzerinde bir an siyah bir bayrak gibi dalgalandı. Bazı hareketler, o hareketin şeflerine neden o kadar büyük değer verdirebiliyor, ben işte o gün anladım. Miting tepeden tırnağa kahramanlıktı. Belki Fransa’da, İngiltere’de aynı iş bu kadar dehşetli, güzel, bu kadar heybetli olmaz. Şefler, işte bu halk kahramanlığını temsil ettikleri için erişilmez görünüyorlar. Kişiliklerinde gülünç yönleri olsa bile… Benim muharebe edişimle, sizin Avrupa’da rahatça yaşamanız şimdi aynı şey… ‘Harpte değildim’ diye hiç üzülmeyin. ‘Sultanahmet Mitingi’ni görmedim.’ Diye üzülmelisiniz! Kadınlar, muhallebici dükkanlarında, tiyatrolarda kendileri için gerilen kafesleri, tramvaylarda, vapurlarda çekilen perdeleri bir yıkış yıktılar ki… O gün Nedime benden daha erkekti vallahi… O zamana kadar ‘Erkek işlerine aklıma etmez.’ Diyen bir kadın… Bu sözle birazda övünen bir İstanbul Hanımı… Şimdi buraya geldikçe bana mürekkepten, kağıttan, baskı fiyatlarından, bayii hesaplarından, dahası dünya siyasetinden söz ediyor.’

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page