15 Kasım 1919 Cumartesi

Temsil Kurulu, Batı Anadolu’daki merkez kurullarından, illerin iki bin, ba­ğımsız livaların bin liradan aşağı olmamak üzere para göndermelerini istedi. Eskişehir, Denizli Bursa’dan üstlenilen ödentinin gönderilmesini rica etti. Temsil Kurulu, Niğde’de 11. Tümen Komutanlığından, Ulukışla yöresinde korunmasız bir halde bulunan silah ve cephanenin başka bir yere taşınmasını istedi. Giresun kayıkçılarının Yunan vapurlarına karşı başlattıkları boykot hak­kında bir genelge ile bilgi verildi. Birlik ve millî teşkilat aleyhinde çalışmak üze­re çeşitli yerlere gönderildiği haber alman subaylar hakkında Harbiye Bakam ile 12. Kolordu Kumandanlığının dikkatleri çekildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 230)


Mustafa Kemal, yayımladığı bir genelgede, bütün dernek şubelerinin İzmir’in boşaltılması için İtilaf Devletleri’ne başvurmasını istedi. Kışın yaklaştığını, Yu­nan işgali ve zulmünden kaçan evsiz binlerce göçmenin mahvolacaklarını bil­dirdi. Denizli Millî Kurulu, bir ilanla halkı Aydın göçmenleri­ne yatak, yorgan, çamaşır gibi eşya bağışında bulunmaya çağırdı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 231)


Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin bazı sorularına cevap verdi: İnzibat işleri güvenilir ellere teslim edil­meli. Bunu Hükümet’e yazdık. Hükümet’in acizliği bizi çok düşündürüyor. Daha kötüsü gelmesin diye, hükumet buhranı çıkarılmasını uygun görmüyor, zaman kazanarak Millî Teşkilat’ı yaygınlaştırmak istiyoruz.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 231)


Van halkı ve aşiretleri adına Hükümet’e ve İtilaf Devletleri’ne çekilen telgraf: “Kürtlerle Türklerin yekdiğerinden ayrılmaları nasıl kabil değilse, makam-ı mualla-yı hilafet ve saltanat-ı Osmaniye’den ayrılması öyle gayrimümkün- dür”


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 231)


Trabzonlu J. Konstantinidis ve Pontos Yerlileri Kongresi Başkanı Sokrat Ekonomos, Barış Konferansı’na başvurarak Karadeniz kıyılarında silahlı Türk çe­telerinin silahsız Rumları öldürdüğünden yakındılar. Başvuruda, daha önce yaptıklarının cezasını görmediği için, başta bulunan İttihat ve Terakki Fırkası’nın Rumlara baskıya devam ettiği, Karadeniz kıyılarındaki Rumların, Türk zulmü altında yaşamaktansa Rus anarşisini tercih ettikleri belirtildi. Muzaffer İtilaf Devleri’nden yardım istendi. Konstantinidis, bir yıl önce Marsilya’da bir Pontos Kongresi toplamış, Rus sınırlarından Sinop’a kadar uzanacak bir Pon­tos devleti için çeşitli ülkelere başvurmuş, Metropolit Hrisantos da “Kurtarıl­mış Rumların Delegesi” sıfatıyla 2 Mayıs’ta Konferans’a bir muhtıra sunmuş­tu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 231)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG