top of page

16 Kasım 1921

Ankara İstiklal Mahkemesi, Bala Bünyan Köyü muhtarının 23 Ekim tarihli şikayeti üzerine köylülere kötü davranan, arpalara el koyan Jandarma Yüzbaşısı Nuri ile Hasan ve Hikmet Çavuşları, kürek cezasına çarpurdı (HM: 1 7; Ayhan: 1 05; Kandemir 3: 1 23) .


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Çukurova'yı Fransızlardan teslim almak üzere Adana'ya giden Kumandan Nurettin Paşa ve yanındakiler Pozanu'ya vardı (Ener: 1 5 1 ) .

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

Cemal Paşa, Moskova'dan Mustafa Kemal'e gönderdiği mektupta, 10 Temmuz tarihli mektubundan Ötürü teşekkür etti. Afgan Emiri'ne yazdığı ve bir suretini de bu mektuba eklediği uzun mektupta; çalışmalarını genişçe açıkladığını, Enver Paşa'yı Buhara'dan çekip çıkarmaya çalışuğını, Halil, Küçük Talat gibi "Enver teşebbüsaunın erkanını" Kafkasya'dan uzaklaşurmak üzere olduğunu anlatu ve Afganistan için istediği uzman ve subayların verilmesini rica etti. (Cebesoy 2: 282)

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

İstanbul Hükümeti, Kopenhag Elçiliği'ni de Stockholm Elçisi Galip Kemali Bey'e verdi. Üniversite Eminliği için de Besim Ömer Paşa görevlendirildi.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

Hamit Bey, Ankara'ya, Londra'dan Mustafa Kemal adına yirmi bin İngiliz Lirası gönderildiğini ve yardımın devam edeceğini bildirdi (Tİl:I VII: 1 75) .

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)

Tevhidiefkar: İ talya-Türkiye müzakereleri devam ediyor. İtilafın esası tespit edildi.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Gizliliğe Riayet ve Kompartımantasyon

İstihbarat faaliyetlerinin özünde gizlilik esastır. İngiliz ajanı Lawrens’ın, “Sırrımı kapalı odamda yüksek sesle kendi kulağıma söyleyemem!”484 sözü, is­tihbaratın niteliklerinden olan gizliliğin hassasiyetini çok güzel ifade etmektedir.

Millî Mücadele’de, istihbarat sahasında hizmet veren teşekküllerimizin, fa­aliyetlerinde gizliliğe azami derecede dikkat ettiği, ancak (P) Teşkilatı ve THA örneklerinde görüldüğü gibi, görevlilerin ve dolayısıyla çalışmaların açığa çık-l masının zaman zaman yaşandığı da bilinmektedir.

Haberlerin dokümantesinde ihtiyaç duyulan evrakların kopyalanması vj fotoğraf çoğaltılması işlemlerinin grup/teşkilat bünyesi dışında yapılmasının mahzurları bulunmaktadır. Nitekim bu konudaki mahzuru gören Kazım Kara! bekir Paşanın, Kaşım Şii’de, THA’da kullanılmak üzere, EHUR’dan fo| toğraf makinesi ve bağlı olarak doğacak masrafları karşılamak üzere ek ödenek talebinde bulunduğu485, faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren M.M. Grubunun ise bünyesinde bulundurduğu fotoğrafhanesi vasıtasıyla, bazı vesikaların fotoğrafj- sini alabildiği486 görülmektedir.

Üzerinde çalışılan konuya ilişkin dokümantasyonun yapılabilmesi ve bunun haberin tamamlayıcı unsurları olarak, üst komutanlıklara gönderilmesi, haberin kıymetini artıracak ve doğruluğu hakkında sıhhatli bir değerlendirme yapılabilmesini sağlayacaktır.

(Kaynak: Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Faaliyetleri / Serdar Yurtsever)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page