17 Ekim 1921

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, SAD saldırı planıyla ilgili olarak düşüncelerini Genelkurmay'a bildirdi. Genelkurmay; önceki gün, bu saldın planıyla ilgili olarak Batı Cephesi'nin görüşünü sormuştu. İsmet Paşa, saldırının bahara bırakılmasını dolaylı olarak önerdi, Genelkurmay ise bir sonbahar saldırısı düşünüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Açıksöz'de l.Habib: Ankara diplomasisi, medeniyete hicap, gönüllere bulanu veren Avrupa diplomasisinin karşısında beşeriyetin gururu ve asalet ve faziletin tesellisidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


BATI CEPHESİ KUMANDANI İSMET PAŞA'YA


Zata mahsustur.

Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Hazretleri'ne

Franklen Buyyon ile müzakereler neticesi kabul edilebilir bir anlaşma yapılmak üzeredir: Anlaşma imza edilir edilmez Adana ve diğer bölgelerin teslim alınmasına ve idaresine başlamak lazım gelecektir. Bunun için Adana bölgesine hemen bir ku­manda heyeti göndermek icap edecektir. Gönderilecek zevatın iyi tesir edecek arka­daşlardan seçilmesi uygun olur.


Adana bölgesi için bir Adana ve havalisi kumandanı ve bir Mersin-Tarsus ha­valisi kumandanı ve bir Kozan ve havalisi kumandanı, birisi kolordu ve diğer ikisi fırka kumandanı olarak üç kumandan düşünüyorum. Kendisi Adana'da kumandan veya merkez kumandanı olmak üzere sağlam bir zata lüzum olacağını zannederim. Arif Bey bence kolordu kumandanı olabilir. Bundan daha münasip bir zat tasavvur buyrulursa bildirilmesini rica ederim. Fırka kumandanı olmak üzere 11. Fırka Ku­mandanı olup, zaten rahatsızlığından dolayı tedavi için Ankara'da bulunan Fuat Bey'i düşündüm. Adı geçenin yerine 61. Fırka'da alay kumandanı bulunan Sabit Bey tayin olunabilir. Fuat Bey'den başka hatırıma gelen, piyade kumandanlarından Sıdkı Bey'dir. Başka kimseyi hatırlayamıyorum. Bu hususları aydınlatmanızı rica ederim. Kaymakam Fuat Bey'in şimdilik izin müddeti son bulduğu halde burada emre hazır bulunduracağımı arz eylerim.

Başkumandan M. Kemal


(Kaynak: Atatürk’ün Bütün Eserleri / Cilt 12)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG