2 Mart 1920 Salı

Mustafa Kemal, Üçüncü Kolordu’dan Haçin’e bir müfreze gönderilmesini, buradaki kuvvetlerin sivil giydirilerek çarpışmaya sokulmasını, yağma yapılma­masını ve silahsız Ermenilere hiç bir sebeple saldırılmamasını istedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 402)


Rauf Bey İstanbul’da Amerikan Yüksek Komiseri ile görüştü. Bristol, Rauf Bey’e şunları söyledi: İngilizlerin fetih hakkını tanımadığımız için, önceleri Irak’ta manda istemiştik. Sizi tanımak istiyoruz. Hükümet, raporlarımızı ya­yınlamıyor. Amerikalılar Wilson ilkelerini terk ettiler. Bu ilkelere bel bağlama­nızın faydası yoktur. Millî Hareket’in İttihatçılık olduğuna ve Hristiyan düşmanlığı temeline dayandığına şahsen inanmıyorum.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 402)


İtilaf Devletleri temsilcilerinin İngiliz Dışişleri Bakanlığında yaptığı toplantıda, Türkiye’ye nasıl bir boyunduruk vurulacağı tartışılıyor. L. George, Türkiye’de malî kontrolü nasıl yapacaklarını anlattı. Malî işlerin Türklerin eline hiç bir şe­kilde bırakılmayacağı kararlaştırıldı. İtalyan Nitti “Türkler İzmir’i istediklerin­de, İzmir’i işgal etmek için yaptığımız masrafları isteriz, ödeyemeyeceklerine göre, İzmir bizde kalır” dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 402)


Yüksek Komiser Robeck’ten Curzon’a: Türklerin direnişini kırma konusunda Fransız yüksek komiseri ile gizli görüşmeler yapıyoruz, İtalyanlara haber ver­miyoruz. Kiliya konusunda İstanbul Hükümeti nezdinde girişimlerde bulun­malı. Kilikya sularında savaş gemileriyle gösteri yapmak faydasızdır.'Miîne de İstanbul’un işgali fikrini destekliyor. ★ Robock’ten Curzon’a Ryan’ın memorandumu: Kürt lideri Seyit Abdülkadir, 21 Şubat’ta teni görmeye geldi. Kültlerin Ermeni hakimiyeti altına yerleştirilmemelerini istedi. Abdülkadir Halifeliğe kalben bağlı olduğundan Türk bayrağı altında bir Kürt özerkliğini onaylıyor. Şerif Paşa da Kültlerin bölünmesini istemiyor ve Türklere yaklaşıyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 402)


Alemdar’da R. Cevat: İttihat ve Terakki, taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadı sanılırdı. Öyle değilmiş, anlaşıldı ki millette soyulacak var, yok edi­lecek hayat varmış. İttihat ve Terakki, Kuvayı Milliye kisvesinde ortaya atıldı. Ve sanki “Daha Türkiye’nin tahribe müsait olduğunu ispat edelim” dedi. Ka­lanı da o silip süpürüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 402)


Peyamı Sabah’ta Ali Kemal: Dediğimiz oldu mu? Kuvayı Milliye ancak çetecilik yapar, vurur, kırar, geçirir. Kuvayı Milliye’nin, Anadolu ahalisiyle hiç bir bağı yoktur. Deliliğin cezası.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 402)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG