21 Haziran 1920 Pazartesi

Yozgat isyanını bastırmak için Kuvayı Seyyare Yozgat yolunda iken gece (20/21) isyancılar, Cemil Cahit kuvvetlerini bir baskınla dağıttılar, top ve makineli tüfeklere el koydular. Postacı Nazım Kuvvetleri Kılıç Ali kuvvetlerine saldırdı. Kılıç Ali Genelkurmay'a gönderdiği raporda, Boğazlıyan'da büyük bir tehlike içinde bulunduğunu, isyancıların Kayseri'ye bile sarkmak üzere bulunduğunu bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 93)


İtilaf Devletleri, Boulogne Konferansı'nda bugünkü tartışmalar sonucunda Yunanlıların ileri harekatına izin verdiler. L. George, Mustafa Kemal kuvvetlerinin Çanakkale'ye kadar uzanması karşısında Yunan kuvvetlerinin Bandırma'ya doğru ileri harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Kont Sforza, Yunanlılar yenilirse doğrudan Mustafa Kemal'le müzakereye girişip girişmeyeceklerini sordu. L. George "O zaman yepyeni bir durum doğar ama Yunan kuvvetlerine güveniyorum" cevabını verdi. Üyeler, Mustafa Kemal'in de güçlü olduğunu itiraf ettiler, durumun kritikliğini dile getirdiler. Venizelos "Yunanlıların ilerlemesi, Mustafa Kemal'i itibardan düşürecektir" dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 93)


Afyon dolaylarında ayaklanarak halkı askere gitmemeye teşvik eden Çopur Musa, adamlarıyla birlikte Denizli'nin Çivril kasabasını bastı. Üzerlerine kuvvet gönderilen isyancılar, Yunanlılara sığınacaklardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 93)


Mustafa Kemal, Eskişehir'de Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa ile görüştü. Bu günlerde cephedeki kuvvet durumu şöyle: Kuvayı Milliye: 118 subay, 5.608 er, düzenli ordu 143 subay, 4390 er.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 93)


Yunan Başkomutanı Paraskevopulos, yayımladığı günlük emirde, yıllardan beri bekledikleri saldırıya yarın girişeceklerini bildirdi; subay ve erlerden kardeşlerini kölelikten kurtarmak, hak, adalet ve uygarlığı Türkiye'ye yerleştirmek için ellerine fırsat geçtiğini unutmayarak savaşmalarını istedi. 1. Kolordu Kumandanı Nider, Yunan askerinin savaş kudretini ispat için müstesna bir fırsata kavuştuklarını, Osmanlı Hükümeti'ne karşı başkaldırmış olan Kemal'in elinden masum halkı kurtaracaklarını subay ve erlere duyurdu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 93)


Ziya Gökalp'in, kızı Seniha'ya Malta'dan mektubu: Hepimiz bir büyük bayramı bekliyoruz. Hakiki bir hürriyet bayramını bekliyoruz. Bu bayram yakındır. Beynelmilel bir istibdada karşı beynelmilel bir hürriyet cihadı başlıyor. Tarih şimdiye kadar böyle ehemmiyetli bir an geçirmemiştir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 93)


Ali Fuat Cebesoy anlatıyor:


Mustafa Kemal Paşa, benimle Eskişehir’de görüşmek istedi. 21 Haziran’da Eskişehir’de buluşmuştuk. Birbirimizi iki aydan beri görmemiştik. İki aydan beri mühim hadiseler gelip geçmişti. Paşa bazı vekilleri de Eskişehir’e beraberinde getirmişti. İstasyonun müştemilatından olan mektep binasının büyük salonunda geniş bir masanın etrafında toplanmıştık. Masanın üzerinde bir de harita vardı. Yeni hasıl olan durumu esaslı surette gözden geçirdik. Mustafa Kemal Paşa, meclis hükumetinin organizasyonunu yapıncaya kadar garpta ve şarkta iki cephe kumandanlığı teşkiline karar verdiğini, GARP CEPHESİNE BENİM, ŞARK CEPHESİNE KAZIM KARABEKİR PAŞA’nın tayin olunacağını söyledikten sonra şöyle dedi:


Yunan taarruzuna karşı Ege sahillerinden bşalayarak içerilere kadar devam eden, Kastamonu ve Ankara’yı dışarısında bırakan fakat Konya’yı Sivas’ı içine alan Karadeniz’le Akdeniz arasında garpta büyük bir müdafaa mıntıkası teşkil olunacaktır. Bu mıntıkanın müdafaasını Garp Cephesi Kumandanlığı namı altında geniş salahiyetli bir kumandanlık üzerine alacaktır.


(Kaynak: Milli Mücadele Hatıraları / Ali Fuat Cebesoy / Syf 478)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG