25 Ocak 1920 Pazar

“Fransızlara karşı gerilla savaşma başlayın!” Mustafa Kemal, kolordulara ve milislere gönderdiği iki emirde, Fransızların parça parça yok edileceğini, Urfa’da buna hemen başlanması gerektiğini yazdı. 11 Şubat’ta bu konuda yeni bir genelge yayımlanacak.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 342)


Mustafa Kemal kolordu komutanlıklarını bir telgraf gönderdi: “Fransızlara karşı GERİLLA SAVAŞINA başlayın!”


Bu buyrukta şunlar yazılıdır: ‘Maraş’taki Fransız harekatına fiilen yanıt vermek zorundayız. Fransızlara karşı ayaklanma biçimi, Fransız birliklerinin hepsini ayrı ayrı ve birden bire bulundukları yerde kuşatmak, daha sonra büyütülecek Kuvayi Milliye kitlelerini değişik yerlerde toplamak ve küçük garnizonlardan başlayarak düşmanı esir ve imha etmek biçiminde olacaktır. Kuşatma önlemleri; demir yollarındaki köprüleri, tünelleri atmak, yolları işlemeyecek hale getirmek, her Fransız birliğinin ulaşım yolunu geçici müfrezelerle kesmek ve Fransız kuvvetlerini, ne kadar az olursa olsun bir Kuvayi Milliye birliğiyle çatıştırmaktan ibarettir. Bu ayaklanma biçiminde kesin olan başarının sırrı ulaşımın sürekli kesilmesidir. Kesin hücumlar, Fransızların en zayıf bulundukları yerlerden başlayacaktır.’


Mustafa Kemal, kuramsal temelini Harp Akademi’sinde oluşturduğu, Trablusgarp’ta uygulayarak sınadığı ve 7.Ordu komutanıyken hazırlığını yaptığı gerilla savaşını şimdi Anadolu’yu kurtarmak için devreye sokuyordu.


Ona göre, amacın ve olanakların değişkenliğine bağlı olmak üzere, silahlı mücadele her koşulda verilebilir. Ulusal varlığın korunması söz konusu olduğunda düzenli ordu esastır, ancak düzenli ordu yoksa veya güçsüzse ‘gezici küçük birliklerle’ savaşılmalıdır. Geçmiş deneyimlerinden temel alacağı bir sonuç daha çıkaracaktır: ‘Savaşta esas olan, maddi güç ya da teknik üstünlük değil, insandır. Bu sonucu şöyle dile getirir: ‘Bir kuvvetin erleri bilinçli bir tutum içinde, durumun gereklerini kavrayarak iş görebiliyorlarsa ve karşısındaki güç eğer bu özelliklerden yoksunsa dünyadaki bütün gelişmelerin nimetleriyle donanmış bile olsa, bu kuvveti hiçbir ordu yenemez.’


(Kaynak: Ülküye Adanmış Bir Yaşam 1 / Metin Aydoğan / Syf 260)


Ardahan Kaymakamı Kadimof ve Askerî Kumandanı Marmarof imzalarıyla Çıldır halkı Şûra üyelerine bir bildiri yayımlanarak boyun eğmeleri istendi. Aksi halde, Erivan Müslümanlanna ve Göle halkına yapılanlardan daha şid­detlisinin uygulanacağı ihtar edildi. Halk boyun eğmeyi reddetti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 342)


Düyun-u Umumiye’de İngiliz Dayinler Vekili Sir Adam Block, Beyoğlu’ndaki Amerikan Kulübü’nde verdiği konferansta, Osmanlı Devleti borçlarının 465 milyona vardığını belirtti. Onun verdiği bilgilere göre bu yılki bütçe açığı 30 milyon lira. Osmanlı mâliyesinin 1878’de İflas ettiğini ve devletin o günden be­ri borçla yaşadığını anlatan Block, yapılan savurganlığı anlatırken Abdülhamit’in hizmetçi sayısının on bine vardığını belirtti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 342)


Türkiye’yi 1914’te bir olupbitti ile Almanların yanında savaşa sokan Enver Pa­şa, şimdi de İngilizlere yanaşmak istiyor... Eski bakanlardan ve İttihat ve Terakki’nin ileri gelenlerinden Cemal Paşa’ya yazdığı mektupta Enver Paşa, İngi­lizlerle anlaşmak için girişimde bulunduğunu, İngilizlerin buna yanaşmaması üzerine serbest kaldığını ve Rusya’ya gideceğini yazdı. Talat Paşa’nın Cavit Bey’e yazdığı mektuba göre, Enver Paşa ile görüşen İngiliz, Kafkaslar’da Bolşeviklere karşı savaşılmasını öneriyor. İstanbul ve çoğunluğu Türk olan yerlerin Türkiye’ye bırakılacağını, şimdiden Enver Paşa ve arkadaşlarının hükumet kurabileceğini söylüyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 342)


Yenigün: Dünya İnkılapları: Dünya daha pek çok inkılaplara maruz kalacak. Biz emperyalizm cereyanına karşı millîlik ve beynelmilellik cereyanlarını dai­ma dikkate almalıyız. Emperyalizm mağlup oluyor. Kesin ve tam olarak mağ­lup olacaktır. Hem de az bir zaman içinde. Millîlik ve beynelmilellik cereyanla­rı ortak düşmana karşı hareket ediyor. Millîlik ve beynelmilellik cereyanların­dan ilerde hangisi galip gelirse gelsin, bizim için endişe edilecek birşey yoktur. — Mukadderatımız meselesi gene muallakta.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 342)


Vakit: Piyer Loti günü dolayısıyla ya­pılan pek büyük bir vatansever gösteri. Süleyman Nazif Bey’in nutku herkesi heyecan doruğuna çıkardı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 342)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG