29 Ağustos 1920 Pazar

Uşak, şiddetli çarpışmalardan sonra Yunanlılarca işgal edildi. 23. Tümen çekiliyor. 11 top, 110 vagon Yunanlıların eline geçti. Yunanlılar 400 de esir aldılar. Simav da Yunanlılarca işgal edildi.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 191)

Alemdar: Hükümet, Anadolu'daki isyancıları bir an önce ezmelidir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 / Zeki Sarıhan / Syf 191)


Ermeniler Anadolu’da bulundukları bölgelerde, Kuvayı Milliye aleyhinde propaganda yapmakta ve bölgeleriyle ilgili işgal güçlerinin işine yarayacak bilgileri onlara ulaştırmaktadırlar. Hatta işgal bölgelerinden daha içerilere girerek, Türk Ordusu hakkında bilgi toplamaktadırlar.


(P) Teşkilatı tarafından, işgal güçleri adına bilgi toplamak için İstanbul’dan bir Ermeni kadınının Anadolu’ya geçtiği ve Ali Fuad (Cebesoy) Paşa’nın karargahı etrafında dolaştığı tespit edilmiştir. Garp Cephesi (P) Teşkilatı reisi Binbaşı İsmail Hakkı (Alpan) Bey’in konuya ilişkin olarak Garp Cephesi Komutanlığı’na yazdığı bir rapor şöyledir:


1-Dersaadetten gelen bir Ermeni kadınının Ali Fuad Paşa’nın karargah mevkii ile mesai saatlerini ve hangi saatlerde nerelerde bulunduğunu gizlice araştıran bir tavırla tahkik etmekte olduğu haber alınmıştır.


2- Bu kadınla akrabalığı olan ve aynı hanede ikamet etmekte olan diğer bir kadının şayan-ı itimat ve teşkilatımızda müstahdem memuremize, 29 Ağustos 1920’de ‘Yarın İngiliz teyyaresi beyanname atacaktır. Belki buraya atar diye kocam köye gitmedi’ demiş ve filhakika aynı günde Rum ve Ermeni mehafilinde birkaç gün zarfında düşman tayyarelerinin gelip, beyanname atacakları tarzında bir şaiyada deveran ediyordu. Ertesi günü tayyarenin beyannameler atmaya başlaması üzerine adı geçen ‘Nasıl ben söylemedim mi?’ tarzında beyannatta bulunmak suretiyle her şeyden haberdar olduğunu anlatmak istemiştir.


3-Gerek beyannamelerin atılacağı günün gayri müslim komitelerce malum bulunması, gerekse bu derece merak ve dikkatle karargah mevkii ve mesai saatleri hakkında malumat elde etmeye çalışması, düşmanın zatı kumandanileriyle karargahı alilerine bir tecavüz hazırlıklarında bulunduğuna ihtimal verilmekte ve bunun teyyarelerle tatbikine çalışılması muhtemelen bulunduğu cihetle bu hususta tetkikatı lazımenin icası muvafık olur. Mülahazasında bulunduğumu arz eylerim efendim. Binbaşı İsmail Hakkı 3/9/1920 Gayrimüslüm komitelerce, beyannamelerin atılacağı zamanın bilinmesinden, söz konusu faaliyetin, bildirilerin atılması planlanan bölgedekilerle organize bir şekilde oluşturulduğu kanaatine varılabilir. Uçakların gelişinin, yerel gayri Müslimler tarafından önceden biliniyor olmasının, Türk halkı üzerindeki propagandanın etkisini arttırdığı söylenebilir.


Ali Fuat Cebesoy Paşa’nın karargahını takip eden Ermeni kadın casususun tespiti, (P) Teşkilatı adına bir başarı olarak kaydedilmelidir. Dikkat çekmemesi açısından kadın bir casusun tercih edildiği düşünülmektedir. Ancak burada, P Teşkilatı’nın işgal güçlerinin bu tür faaliyetlerini hesaba kattığını ve Teşkilat kadrosunda kadın memurların da görevlendirilmesi suretiyle, kadın topluluklarının içinden de haber toplama çalışmaları yaptığını anlamaktayız. P Teşkilatı’nın bu çalışması sonucunda, Ermeni kadın casusun toplayacağı bilgiler doğrultusunda hazırlanacak bir suikast hareketinin önlendiği değerlendirmesinde bulunmak hatalı olmayacaktır.


(Kaynak: Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Faaliyetleri Örnek Olay İncelemesi / Serdar Yurtsever / Syf 112)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG