6 Şubat 1920 Cuma

Mustafa Kemal, Karabekir’in 2 tarihli yazısına cevap vererek İstanbul’da tutuklanması ihtimali olan arkadaşlarının Ankara’ya geçmek için tedbirler almalarını istediklerini, İtilaf Devletleri hazırlıklarını yapıp harekete geçince tedbir almanın bir fayda vermeyeceğini bildirdi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 362)


Rauf Bey ve arkadaşları Meclis’te Felah-ı Vatan Grubu’nu kurdular. Daha önce Ankara’da yapılan görüşmelerde, Anadolu’dan seçilen mebusların Mec­lis’te Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu kurmaları kararlaştırılmıştı. Mebuslar bu adı kullanmaya cesaret edemediler. Grubun 70 kadar üyesi bulunuyor.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 362)


Rauf Bey’den Mustafa Kemal’e: Hükümet kabinede değişiklik yapmadan güvenoyu isteyecek. Askerlikten istifanızın kabulü ile tart işleminin kanunsuz sayılmasına dair irade çıktı (bkz. 4), ancak Takvim-i Vekayi’de yayımlanmaya­cak. Başbakan bunun şimdilik açıkça yayımlanmamasını sizden rica ediyor. Akbaş Cephaneliği’ne el koymamız, İngilizlere Bolşeviklerle birlikte hareket et­mekte olduğumuz fikrini vermiş. (Akbaş’taki silahlar, Rusya’da Bolşeviklere karşı kullanılmak üzere depo edilmişti)


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 362)


Sivas kadınları, Nümune Mektebi’nde toplandılar. Maraş’a yardım için konuş­malar yapıldı. Yarım saat içinde 290 lira bağış toplandı. Mahallelerden de ba­ğış toplanması kararlaştırıldı. Mustafa Ke­mal, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Sivas Merkezi’ne, bu der­neğin Amasya, Erzincan, Kayseri ve Bolu’da şubelerinin-açıldığını haber verdi. Pınarhisar’da Müdafaa-i Vatan Hanımlar Der­neği kuruldu.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 362)


Sivas kadınları Anadolu Kadınları Müfadaai Vatan Cemiyeti genel kurulunda, küçük kız çocuklarının okuduğu manzumeler de olmak üzere 13 kişi söz almıştır. Bu konuşmalar, uslubun mükemmelliği, savunulan görüşlerin yerindeliği bakımından Anadolu’da o yıllardaki kentli kadınların kültür düzeyi konusunda çok olumlu bir izlenim bırakmaktadır.


Başkan Melek Hanım: ‘Pek buhranlı, pek vahim günler yaşıyoruz. Vatanımız ölüm halinde bir hasta. Kızları hasta bakıcı, oğulları en ehil doktor olmalıdır ve olacaktır. Vatanımızı kurtaracağız. Fakat bunun için birleşmek lazımdır. Kadın ve erkek birleşirsek vatan kurtulur. Maraş’taki din kardeşlerimize imdat için bugün erkek kardeşlerimiz müdafaaya gittiler. Bizde onların kardeşleri isek hiç olmazsa küçük bir ihtiyaçlarını temin için aramızda para toplayalım.’

Veznedar Tevfik Bey’İn kızı Belkıs: ‘Düştüğümüz bu felaketten kendimizi kurtaracak yine kendimiziz. Derdimizin dermanını başka yerden aramaya hacet yoktur. Bu vazifeden ölüm bile olsa dönmeyeceğiz. Malımız da canımız da vatanındır.’


Münire hanım: ‘İlan ettikleri adalet ve insaniyet ilkelerini pervasızca çiğneyen medeni dünyaya karşı, yavrusu kaybolmuş bir dişi aslanın dehşetli heyecanıyla hep bir ağızdan şöyle bağırınız: ‘Artık yeter. Zalimler unutmasınlar ki cümleden kuvvetli bir Allah vardır. Ve Allah bu derece gaddarlığa tahammül etmez!’’


Mustafa Kemal’in genelgesi: Batum, Kars ve çevresinden 200.000 Rum’un Bolşevikliği bahane ederek Karadeniz kıyılarına geçmeleri Venizelos tarafından istenmiş, Amaçları Pontos Rum hükümeti kurmakmış. İlk teşebbüslerinin mil­lî galeyan ile boşa çıkarılması için ilgilileri uyarınız.


Albay Refet Bey, Küçük ve Büyük Menderes çevresindeki bütün millî kuvvetle­ri Menderes Grubu adı altında birleştirdi.


Ay­dın Cephesi’ne İzmir Güney Cephesi adı verildi. Cephe kumandanlığına 57. Tümen Komutanı Şefik Bey atandı. Aydın Kuvayı Milliye Komutanlığı, Demirci Mehmet Efe’nin üzerinde kaldı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 362)


İngiliz Yüksek Komiseri Robeck’in raporu:


Maraş olaylarıyla, İtilaf Devletle­rinin Türkiye’deki durumu, yepyeni bir safhaya giriyor. İngilizler, her yerde hakim olmalıdır. Ağır barış şartları Türkleri Bolşeviklere yaklaştırıyor. Müte­fikler dayanışma içinde olmalı. Türk iç politikasına karışmama siyasetinden vazgeçelim. Padişah’la ılımlıların durumunu kuvvetlendirelim.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 362)


Hakimiyeti Milliye: Meclis kapanamaz. — Mısır’da İngilizlere karşı miting. — Hindistan’da İngilizlere karşı ayak­lanmalar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 362)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG