6 Ocak 1920 Salı

İngiliz Bakanlar Kurulu’nun hazırladığı raporda, İstanbul, Türkiye’ye bağış­landı... Raporda, Sultan’m Anadolu’ya geçmesinin daha önemli sorunlar yara­tacağı, Türk Hükümeti’ni denetlemenin zor olacağı, Karadeniz’in kontrolünün İstanbul’da güçlü bir Müttefik donanmasıyla sağlanabileceği belirtildi. Lloyd George’un hoşnutsuzluk belirtmesi ve Curzon’un şiddetli muhalefetine rağ­men, rapor Bakanlar Kurulu’nun 12 Ocak tarihli toplantısında kabul edilecek­tir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 309)


Karabekir İstanbul’a gönderdiği yazıda, Kürtçülük akımlarına dikkat çekerek, İstanbul’daki Kürtçülüğün durdurulmasını istedi. Kürtlerle Türklerin ayrılma­sı halinde bundan Ermenilerin yararlanacağını, Kürtlerin de kendi aralannda anlaşamayacaklarını bildirerek, birçok olumsuz propagandaya rağmen, Do­ğu’da Türklerle Kürtlerin birlik halinde bulunduğunu belirtti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 309)


Mustafa Kemal, yayımladığı genelgede bütün köylerin Müdafaa-i Hukuk Ce­miyetleri içinde örgütlendirilmesini istedi. Erzurum Merkez Kurulu’ndan ödentilerin gönderilmesini yeniden isteyen Mustafa Kemal, gece (5/6) Karabekir’e gönderdiği yazıda, Erzurum valisi hakkında Merkez Kurulu’nun_şikâyet- lerini aktardı ve soruşturma yapılmasını istedi. Karabekir yanndan sonra vere­ceği cevapta, olayın önemsiz olduğunu, mebusluk seçiminde araya giren “hissi- yat”tan doğduğunu bildirecek, Merkez Kurulu’na ise kendisine danışılmadan Ankara’ya şikâyette bulunduklan için çıkışacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 310)


Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık’tan, Amiral Bristol’un isteği gereğince. meyankökü sorununun bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. İzmir’de Mac An- drevvs and Forbes Company adlı şirket, bölgede topladığı 700 çuval me- yankökü hammaddesine Seydiköy’de Kuvayı Milliye’ye mensup “silahlı başı­bozuk çeteleri” ve “gayri muntazam heyetler” tarafından elkonulduğu şikâye­tinde bulunmuş, konu hem Amerikan Yüksek Komiserliği, hem de onun baş­vurusuna dayanarak İsveç Elçiliği’nce Hükümet’e yansıtılmıştı.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 310)


Bir yetkili, Türkiye’nin Fransa’da 60-70’i subay olmak üzere 1.100 esiri kaldığı­nı açıkladı. Verilen bilgiye göre, İtalya’nın elindeki sayısı 100’ü geçmeyen esir ise henüz iade edilmemiş bulunuyor. İngilizlerin elinde bulunan 2.000 subay ve 50.000 er ise yurda getirildi ve memleketlerine gönderildi. İngiltere, Türkiye ile Rusya arasında arabuluculuk yaparak Sibirya’da çok kötü şartlar altında bulunan Türk esirlerinin getirilmesi için Japonya’ya 240.000 lira gönderdi. Malta’daki tutuldular, aynı adadaki Polveristaf kışlalarına nakledildi­ler. Tutukluların kendilerine hizmetçi tutmalarına da izin verildi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 310)


İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Webb, Curzon’a, Türk mâliyesinin nasıl kurtarılacağını yazdı: Maliye Bakanlığı, Fransızların yönetimine bırakılır, borç işlerini ve bütçeyi onlar ayarlarlar; Uluslararası Ekonomi Bakanlığı, İngiliz kontrolünde ticaret ve sanayi, madenler, ziraat, ormanlar, malzeme, ulaştırma ve haberleşme kollarına ayrılır. Bunların herbirinin başına yabancı birer müdür getirilir, bunlara birer Türk vekil verilir. Böylece durum kurtarılır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 310)


Tasviri Efkâr: Ne yaparsak kendimiz yapacağız.


Yenigün’de Y. Nadi: İki el bir baş içindir. Yek vücut ve yek avaz olmalıyız —Kürtlerin sadakati. Siirt ve Garzan’dan gelen telgraflar.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 310)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG