top of page

8 Kasım 1921

Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Doğu, Bau Cepheleri ve Yedinci Ordu kumandanlarından, Sevr Anlaşması'nın bazı maddeleri ile Boğazlardaki giivenliğin nasıl sağlanacağı konusunda göruş sordu (İzzettin 3: 9; Karabekir 1 : 974. Karahekir'in cevabı: 1 2 ) .

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


The Times: Sevr Anlaşması hukumden duşmuştur. Yunanistan muvaff ak. olamamışur. -Selanik'in 10 yıl önce Yunanlılara teslimi yıldönumu.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Tevhidietkir: Suvarilerimiz duşman gerilerinde tahribat yapular. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu tahliye edilmedikçe sulh mumkun değil, diyor.

(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü / Zeki Sarıhan)


Tuozzi, Ankara’da Mustafa Kemal Paşa tarafından da kabul edil­miştir.304 Ne yazık ki, Mustafa Kemal Paşa ile Alberto Tuozzi arasın­da yapılan görüşmede nelerin konuşulduğunu şimdilik tam olarak or­taya koyma imkanına sahip değiliz. Bununla birlikte; elimizdeki bir belge, bu görüşme hakkında ipuçları vermektedir. İstanbul’dan Dışiş­leri Bakanlığına, Doğu Akdeniz İtalyan Sefer Kuvveti Komutanlı- ğı’na ve Rodos ve Oniki Ada Hükümetine 21 Ocak 1922’de bir yazı gönderilmiştir. Bu raporda, Tuozzi’nin Ankara’da Mustafa Kemal Paşa ile Menderes Bölgesi’ndeki askerlerin geriye çekilmesi konusun­da yaptıkları son görüşme anlatılmıştır. Bu görüşmede Mustafa Ke­mal Paşa, Tuozzi’ye, “İtalya’nın Anadolu’daki askerlerini tamamen geriye çekeceği hakkında verdiği sözü tutmadığını11 söylemiştir. Tu­ozzi cevabında; “Ankara Hükümeti Hariciye Vekili’nin Roma’ya, ‘İtalyan askerlerinin Menderes Bölgesi’nde bulunmasının Milliyetçi­lere coğrafi avantaj sağladığını söyleyerek bölgenin tahliye edilme­mesini istediğini’ söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa, Tuozzi’den, “An­kara Hükümeti’nin, bölgenin tahliyesinin en kısa zamanda gerçekleş­mesini arzu ettiğini Dışişleri Bakanına iletmesini44 rica etmiş, Tuozzi de, “Roma’ya döner dönmez bu isteği ileteceği konusunda güvence vermiştir.

(Kaynak: Milli Mücadele Döneminde Türk İtalyan İlişkileri)


MOSKOVA’DA TÜRKİYE SEFİRİ KEBİRİ ALİ FUAD PAŞA’YA* (8 KASIM 1921)

No: 2/656

Şifre

Moskova'da Türkiye Sefiri Kebiri1 Ali Fuad Paşa Hazretleri'ne

C.17 Teşrinievvel 37 [17 Ekim 1921]

Telgrafnamenizi 8 Teşrinisani 37'de [8 Kasım 1921] 22 günde aldım. Cemal Pa­şa şimdiye kadar dürüst hareket etti. Aynı tarzda devam ederse kendisini takviye ede­ceğiz. Her halde Enver vesaire ile alakasını kesmelidir. Bunları benim tarafımdan açıkça kendisine söyleyiniz. Medine Muhafızı Fahrettin Paşa'yı Afgan Sefiri yaptık. Cemal Paşa'nın Afganistan'daki mesaisini yavaş yavaş millete anlatarak mevkiini sağlamlaştıracağım. Şimdiye kadar olan bildirimlerini iyi kabul ve mümkün olanla­rını tatbik ettim. Onun tarafından telgraf ve devletlinizin yazısını bekliyorum.


8.11.37 [1921]

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG
bottom of page