8 Nisan 1920 Perşembe

Ankara, direnme gücünü araştırıyor. Mustafa Kemal kolordulardan savaşçı in­san sayısının, silah, cephane, mühimmat mevcutlarının ve Kuvayı Milliye teş­kilatı elindeki kuvvetler de içinde olmak üzere, bütün savunma gücünün her cumartesi bildirilmesini istedi. Başka bir genelgesinde Mustafa Kemal, asker, para, ulaştırma, giyecek ve yiyecek kaynaklarını sordu. “Kendi yağımızla kav- rulacağımıza göre malî imkânlar nelerdir?” dedi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 472)


Mustafa Kemal, Karabekir’den mebus olmasını istedi. Yazı­sında, Doğu’da seçim bitmişse onu Batı’dan seçtireceklerini belirtti. Karabekir, Doğu’dan aday olmayı uygun görmeyecek, bunun üzerine Edime, Aydın, Ba­lıkesir ve Muğla’dan mebus seçilecek, kendisi bunlardan Edirne’yi tercih ede­cek ancak Meclis’e katılmayacak, süresiz izinli sayılacaktır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 473)


Damat Ferit Hükümeti, ilk işlerinden biri olarak Anzavur Ahmet’e paşalık un­vanını verdi ve onu Balıkesir Mutasamflığı’na tayin etti. Anzavur 15 Haziran 1919’da İkinci Damat Ferit Hükümeti tarafından İzmit Mutasarrıflığından Balıkesir Mutasamflığı’na nakledilmiş ancak görevine başlayamamış, 21 Eylül’de Kuvayı Milliye aleyhine ayaklanmıştı. Mustafa Kemal 12 Nisan’da verdiği bir emirde onun mahvedilmesini isteyecektir.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 473)


Damat Ferit, İngiliz Yüksek Komiseri Robeck’le görüştü. Anadolu Harekâtı’na karşı Anzavur’dan başka İzmit, Bolu, Trabzon, Kayseri, Harput taraflarına da bazı kişilerin sevkedîleceğini, paşalığa yükselttikleri Anzavur için İngilizlerden silah, milliyetçiler aleyhine yayımlanacak ferman ve fetvaları Anadolu’ya dağıt­mak için uçak istedi. Padişah’m çevresindeki bâzı kişilerin uzaklaştırılmaları gereğinden söz etti. İngilizlerin onaylayacağı bir biçimde çalışmaya söz verdi. Yüksek komiser, silah isteğini General Milne’e ulaştıracağını, istenilen uçakla­rın durumunu incelettireceğini, Anadolu’ya gizli ajanlar gönderilmesine yar­dım etmeyi vaat etti. Padişah’m çevresindeki bazı kişileri uzaklaştırmanın çok ileri gitmek olacağını söyledi. Damat Ferit, Ayyıldız Gemiyeti’nin üyelerine karşı ortaklaşa tedbirler almak üzere bu kimselerin adlarını gizlice yüksek ko­misere bildireceğini de söyledi.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 473)


Urfa’daki Fransız işgal komutam, mutasarrıfa gönderdiği yazıda, bazı şartlarla şehri boşaltabileceklerini bildirdi. Fransızlar, şu şartlar yerine getirilirse çekile­cekler: Fransızların silahlarını yanlarında götürmeleri, Ermenilerle Amerikalı­ların can güvenliklerinin sağlanması, Fransız esirlerin geri verilmesi, 10 Urfalının Cerablus’a kadar Fransızlara rehin verilmesi. Urfa’daki Ermeniler dün, aç­lık çektiklerini bildirerek Türklerden yiyecek istemişler, kendilerine Fransız iş­galinin kalkmasına kadar bu durumun devam edeceği cevabı verilmiş, bunun üzerine Ermeniler Fransızlarla görüşmüşlerdi. Fransızlar, 6.000’den fazla Er- meni’nin açlıktan ölmemesi için çekilme kararı almış bulunuyorlar. Yarın bu konuda anlaşmaya varılacak, ancak hiç bir Urfalının rehin olmayı kabul etme­mesi üzerine onların yerine refakatçi Türk jandarması verilmesinde anlaşmaya varılacaktır. Fransızlar 10/11 gecesi şehri boşaltacaklardır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 473)


Temsil Kurulu üyesi Bekir Sami Bey’le Hamdullah Suphi Bey Ankara’ya gel­diler. Ankara Hükümeti’nde Bekir Sami Bey Dışişleri, Hamdullah Suphi Bey Eğitim bakanlığı görevlerini alacaklardır. Harbiye eski Bakanı Fevzi Paşa, İstanbul’dan Ankara’ya hareket etti.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 473)


Karabekir’in tespit ve ilan ettiği Moskova telsiz telgrafı özeti: Dünya yangını başlamıştır. Bütün Anadolu, İstanbul’un işgaline karşı ayaklanmıştır.


İradei Milli­ye: Elbet de istiklalimizi kurtaracağız. Öğüt: Konya dün, vaziyet ve ahval hak­kında en selahiyattar ricali dinledi.


Peyamı Sabah’ta A. Kemal: Vatanını sa­mimi sevenler, Damat Ferit Hükümeti etrafında toplanmalıdır.


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 473)

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG