9 Aralık 1919 Salı

Robeck, Yüksek Komiserlik memuru Hohler’in raporunu hükumetine sundu: ‘Hohler, Kürt meselesi hakkında Şeyh Seyit Abdülkadir ile görüştü. Kürtler bütün ümitlerini İngiliz Hükumeti’ne bağlamış durumdalar. Kürt bağımsızlığı sorunu İngiltere tarafın­dan dikkatle incelenmelidir. Mustafa Kemal gittikçe daha tehlikeli olmaya başladı. Kürtleri Mustafa Kemal hareketine karşı kullanmak için her parayı ödemeye hazırız.’


(Kaynak: Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2 / Zeki Sarıhan / Syf 270)


Nutuk’tan/


Efendiler, hükumet üyelerinin, düşmanların bozgunculuk maksadıyla ortaya attıkları söylentilere gerçek gözü ile bakıp, yine onların tavsiyelerini çare olarak uygulamaya kalkışacaklarına ihtimal verilebilir mi? Bu soruya cevap vermek için sözü Harbiye Nâzırı Cemal Paşa’ya bırakmayı tercih ederim.


Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne:


Yabancı temsilciler tarafından memleket içinde huzurun yerleşmesi ısrarla tavsiye olunuyor. Anadolu’da bir katliama uğrayacakları endişesiyle korku içinde olan Hristiyan halkın, işgal altında bulunan yerlere sığınmakta oldukları söyleniyor.


Gerçi, işgal altındaki yerlere ve özellikle Adana bölgesine gidenler, o bölgedeki Ermeni nüfusunu artırmak maksadıyla gitmekte iseler de, Anadolu’da huzurun bozulmuş olduğu ileri sürülerek, hükumet tarafından yapılan yalanlamanın etkisi azalıyor.


Çünkü Hey’et-i Temsiliye tarafından verilen teminata rağmen, illerde bazı görevlileri değiştirmek, hükumet işlerini sekteye uğratmak, zorla vergi toplamak gibi müdahalelerinin tamamiyle önü alınamadığından, yabancı çevrelerde de endişe devam etmektedir.


Devletimizin, bugünkü durumunda, geleceğimiz hakkında kararlar alacak olan devletlere karşı, tehdit edici bir tutuma girmesi her halde zararlıdır. Bundan başka, temsilcilere, Hey’et-i Temsiliye adına telgraflar çekilmesinin memlekette iki hükumetin varlığını gösterdiği, Fransa temsilcisi tarafından açıkça söylenmiştir.


Tehlike anlarında sükuneti korumanın milli niteliklerimizden olduğu unutulmamalı, umutsuzluğun akla getireceği tehlikeli emellere vatanın çıkarları feda olunmamalıdır.


Arkadaşlara ve şubelere de vatanseverce tavsiyelerde bulunmak bir gerekliliktir. Toplanması yaklaşmış olan Meclis-i Mebusan’ımızın, vatanımızın selameti için bütün gücü ile çalışacağı beklenmektedir.

GUN GUN KUTULUS yazi.JPG